INTEGRITETSPOLICY FÖR KUNDER, ENLIGT GDPR

På denna sida beskrivs hur Ringsjö Krog & Wärdshus behandlar personuppgifter och värnar om din personliga integritet.

FAKTA OM PERSONUPPGIFTSANSVARIG:

Personuppgiftsansvarig:
Stenlycke Värdshus AB, Stenlycke 202, 243 95 Höör

Företaget använder dock namnet ”Ringsjö Krog & Wärdshus”
i sin verksamhet och i sin marknadsföring.

BAKGRUND:

Ringsjö Krog & Wärdshus bedriver, sedan 1988, verksamhet inom restaurang, konferens, hotell och event. För att denna verksamhet ska kunna bedrivas behöver företaget samla in personuppgifter, för en del av kunderna. Det kan ske till exempel när du beställer tjänster, övernattar på hotellet, bokar en konferens etc.

I denna policy beskrivs behandlingen av personuppgifterna, hur de samlas in, hur företaget använder dessa, samt hur du tar tillvara på dina rättigheter.

Det är viktigt att du som kund hos Ringsjö Krog & Wärdshus känner dig trygg med hur företaget hanterar dina personuppgifter. Uppgifterna används endast för att hantera ditt besök. Personalen på Ringsjö Krog & Wärdshus lämnar inte ut, eller säljer vidare, dina personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan data som på något sätt identifierar dig som enskild person, dvs namn, adress, telefon, e-mail etc.

GDPR börjar gälla först när man behandlar en personuppgift i någon form av register.

Behandling av personuppgifter sker när man t.ex. registrerar, tar bort, eller lägger till en personuppgift.

BAKGRUND – JURIDIKEN I SVERIGE OCH EU:

Med anledning av Europaparlamentets och Europarådets förordning (EU) 2016/679, av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, och om det fria flödet av sådana uppgifter, så ställs det nya krav, sedan 25 maj 2018, i den lagstiftning som kallas GDPR.  GDPR (The General Data Protection Regulation), har kommit till för att skydda personuppgifter. GDPR gäller för alla EU-länder, den gäller även för alla länder som riktar sin marknadsföring till EU-medlemmar. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Den nya förordningen, GDPR, ersätter den gamla Personuppgiftslagen, PUL, och syftet med den nya förordningen är att stärka skyddet för privatpersoner avseende hanteringen av personuppgifter.  

Hur får företaget in personuppgifter?

När du anlitar eller kontaktar företaget får de personuppgifter av dig. Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifterna, men utan nödvändiga personuppgifter kan Ringsjö Krog & Wärdshus inte fullfölja sina uppdrag. Olika typer av personuppgifter som företaget behandlar:

  • Kontaktuppgifter, som namn, adress, e-post, samt telefonnummer.
  • Övriga personuppgifter som har betydelse för genomförandet av uppdraget.

OBS: Om företaget, till exempel, tar emot en konferensgrupp, och en person har en viss matallergi, så behöver de inte veta namnet på den enskilde, och de behöver inte lagra någon känslig personuppgift som är kopplad till en enskild konferensdeltagare.

ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND TILL BEHANDLINGEN.

Uppdraget: 

För att Ringsjö Krog & Wärdshus ska bedriva sin verksamhet, på ett korrekt sätt, behöver Ringsjö Krog & Wärdshus samla in den mängd data och personuppgifter som krävs för det specifika ändamålet.

Därför görs det inför varje uppdrag en bedömning om vilka uppgifter som är relevanta och ska behandlas, samt hur de ska behandlas.

Rättslig grund för denna behandling:

Rättslig grund är dels genom uppdragsavtalet i sig och dels genom rättslig förpliktelse.

MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL OCH NYHETSINFORMATION VIA E-POST OCH KONTAKTINFORMATION: 

I all kommunikation via e-post, samt på sociala medier, finns det möjlighet att avgöra om du vill ta del av deras information genom aktivt val, s.k samtycke. 

Du kan kontakta företaget, via telefon eller e-post, om du vill att de ska ta bort dig från listorna. 

Marknadsföring av klienter på vår webbsida, sociala medier etc. 

Information om/från kunder, som finns på deras webbsida, har kunden samtyckt till att publicera.

DATAHANTERING

Ringsjö Krog & Värdshus behandlar personuppgifter med sekretess och utifrån gällande lagstiftning. Personuppgifterna förvaras krypterade hos deras leverantörer, inom EU, och de lagras i en miljö som använder säkerhetsåtgärder samt följer gällande lagstiftning om dataskydd.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Ringsjö Krog & Wärdshus är skyldig att spara vissa personuppgifter i upp till tio år från dagen för uppdragets avslut. De rättsliga grunderna är rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

VAD ÄR ETT ”REGISTERUTDRAG”?

Om du har bokat en vistelse hos företaget, eller har gjort en bokningsförfrågan, har du rätt att få ta del av de uppgifter som finns sparade om dig i deras bokningssystem. Samma gäller för våra leverantörer.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Syftet med GDPR är att du ska kunna skydda dina personuppgifter. Därmed har du möjlighet att ta tillvara på dina rättigheter. Du har rätt, enligt tillämplig lag, att begära ut information om behandlingen av dina personuppgifter, alltså vilka personuppgifter de har om dig. Vidare får Ringsjö Krog & Wärdshus självmant rätta och komplettera felaktiga och ofullständiga uppgifter.

Under förutsättning att inget föreskrivs i lag har du:

1) Rätt att få dina personuppgifter rättade, om de är felaktiga, och komplettera dem om de är ofullständiga.

2) Du har rätt att göra invändningar mot Ringsjö Krog & Wärdshus behandling av dina personuppgifter och begränsa deras behandling, återkalla samtycket m.m.

3) Du har rätten att bli glömd.

Det bör tilläggas att även om du har dessa rättigheter kan det förekomma situationer då rättigheterna inte kan tillgodoses.

Extra säkerhet:

Om du kontaktar företaget, till exempel för att få dina uppgifter raderade, så kommer de att be dig bekräfta din identitet, eller be dig lämna ytterligare information, innan de låter dig utöva dina rättigheter. Detta görs för att säkert veta att att företaget endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – inte till någon som utger sig för att vara du.

Ändringar av företagets policy.

Företaget jobbar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sina tjänster gentemot kunderna. Uppdateringar av denna policy kommer att publiceras (uppdateras) på denna webbsida ringsjowardshus.seSenast publicerad version är gällande.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig: Stenlycke Värdshus AB, Stenlycke 202, 243 95 Höör

Företaget använder dock namnet ”Ringsjö Krog & Wärdshus” i sin verksamhet och i sin marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i olika system för bokning, fakturering och hotelldrift.

Postadress: Gamla Bo, Stenlycke 202, 243 95 Höör

Denna policy träder i kraft 2018-05-25 

Senast uppdaterad: 2018-11-10.

Personuppgiftsbiträde:

De Personuppgiftsbiträden, som företaget samarbetar med, finns det Personuppgiftsbiträdesavtal med.

Stäng meny